MONG LITERACY (NTAWV MOOB)


Consonants (Tsaj Ntawv)

 

Single (1 tug)

 

Double (2 tug)

 

Triple (3 tug)

 

Quadruple (4 tug)

 

All 61 consonants

 

All Consonants, Vowels, & Tone Markers (PDF)

 

Variations
   
Suab (Vowels)
Cim (Tones)
Suab lug (Speech Sounds)
Cov zaaj kawm (Lessons)

 

Kawm Cim

 

Kawm Cim Dlua
  Xeem Cim
  Kawm Suab
  Kawm Suab Dlua
  Xeem Suab
  Tsaj Ntawv Ib Tug
  Tsaj Ntawv Ob Tug
  Tsaj Ntawv Peb Tug
  Tsaj Ntawv Plaub Tug
 
Punctuation Marks

 

Comma

 

Quotation

 

Semicolon

 

Colon
  
Parts of Speech
 
Npe Moob (names)
Moob 18 Xeem (clans)

Literacy Page
Home